21 maart 2016 · 23:10

Over de slecht opgevoede Nederlandse man

Onder de titel ‘Vorming van den toekomstigen echtgenoot’ geeft J.v.W. in het hoofdartikel van De Hollandsche Lelie van 5 juni 1901 een genadeloze beschrijving van het mannelijk deel van de Nederlandse bevolking.

“In Amerika, waar men het vasteland in alles een vijf en twintig jaar vooruit is, wordt de vrouw gesteld boven den man, waarschijnlijk omdat zij in gedrag en waardigheid reeds jarenlang werkelijk stond boven den man. Dienstboden zijn er schaarsch en als de man thuiskomt, is het opdat zijn vrouw zal kunnen uitgaan. Hij zorgt tijdens hare afwezigheid voor de kleintjes en voor de pot, schuiert het kleed voor haar en spaart haar wat hij kan, en als de vrouw thuiskomst, verfrischt en opgefleurd door de beweging in open lucht en door de afleiding van geest verkregen bij gesprekken met menschen, is zij weer een opgewekt moedertje binnenshuis en een zonneschijntje voor man en kinderen.

Wat zijn we daar in Holland nog ver van af! Onze jongens worden door de meeste moeders als egoïsten opgevoed. Zij hebben hare zoons afgodisch lief, en gevoelen reeds vooruit een zekeren afkeer van een indringende schoondochter. Zeer natuurlijk; want de groote moederliefde gevoelt da men haar lieveling haar ontnemen gaat en dat zij wordt achtergesteld voor een vreemde. En mag zij nu al hare kinderen al tot goede zonen, tot brave menschen opvoeden, zij vergeet toch meestal één punt in die opvoeding – de vorming voor het huwelijk, welke hem juist ten zegen zou kunnen worden in zijn verder leven. En zij ziet geheel voorbij dat zij daardoor zelf de kans op zijn toekomstig geluk verkleint.

Lage be Cashmere Woondekens Prijs KopenBeslist rxBdeCo

Het is niet genoeg een braaf en achtenswaardig man te zijn; – brave en achtenswaardige mannen zijn dikwerf zeer onaangename echtgenooten. En evenmin is een goede zoon altijd een goede echtgenoot, en dat is alleen de schuld der moeder, die door hare opvoeding verzuimd heeft de voor een gelukkig huwelijk onmisbare hoedanigheden in haar zoon te kweeken.

Hoe worden de meeste jongens opgevoed? Omdat zij jongens zijn, worden zij boven hunne zusters voorgetrokken en aan hunne vorming wordt veel meer ten koste gelegd dan aan die hunner zusters, ja, die zusters moeten meermalen veel ontberen, om den broer een schijn van welvaart te geven in de kringen, waar hij verkeert.

Spreekt hij van zijne zusters met vlegelachtige lompheid als van ‘maar meisjes’, dat wordt niet zelden nog aardig gevonden ook.

Studeert het jongmensch, dan ‘kost hij veel geld’, en hij vindt het heel natuurlijk dat moeder en zuster om zijnentwil ontberingen dragen. In families, waar volstrekt geen geld te veel is, verteren de zonen het leeuwenaandeel. Zij leggen zich geen beperkingen op, zij geven menigen avond aan amusementen, die ‘bij hun stand passen’meer geld uit dan waarover een hunner zusters een maandlang te beschikken heeft, en terwijl de zusters hunne goedkoope japonnetjes zelf moeten naaien, acht de heer broeder zich te goed om losse manchetten te dragen en draagt daarvoor in plaats manchethemden, wier geregelde wassching alleen veel meer kost dan de kleedprijs der zusters kan beloopen in een jaar.

Dkw WoonvisionDressoirs WoonvisionDressoirs Dkw Dkw WoonvisionDressoirs Dkw WoonvisionDressoirs Dkw WoonvisionDressoirs Dkw WoonvisionDressoirs 9eYbD2EIWH

Tehuis spreekt het vanzelf dat de zusters hunne broeders bedienen, hun alles aanbrengen, voor hen heen en weer loopen, hunne kasten schoonhouden, in één woord hunne slavinnen zijn. ‘Daar zijn de vrouwen nu eenmaal voor.’

En menige moeder ziet rustig toe hoe de zoon, als hij toilet maakt of iets op te zoeken heeft, alles in de kamer van de plaats rukt en alles ondersteboven keert. ‘Net zijn papa!’ zucht zij dan.

Maar het komt niet in haar op deze gewoonte des vaders, waardoor zij toch dagelijks verdriet heeft, in den zoon te onderdrukken.

Over orde en netheid heeft de broeder zoo zijn eigen meening. Overal ligt zijne asch, zijne potloodsnippers, enz. ‘Om ze weer op te ruimen – daar zijn de vrouwen voor.’

En zoo gaat het in alles; galanterie voor huisgenooten is hem ten eenenmale vreemd. Ja, als het nu op een concert is of in een theetuin, dan moet hij – vis-à-vis het publiek – wel de gewone beleefdheden bewijzen, maar thuis stelt hij zich weer schadeloos voor deze moeite.

Dat bij ongesteldheid der moeders of zusters de zoon de noodige zorgen in acht zal nemen om hen zoo mogelijk niet te hinderen – dat moet ge niet denken.

Bartafels Bartafels Van Van LifestylefurnBiano Merk Merk j5RL4A3q

De moeder zelf, die in haar eindelooze liefde en zelfverloochening tracht haar pijn nog te verbergen, en de zusters zijn in zijn oog maar ‘kleinzeerige sukkels,’ die al jammeren als een vinger zeer doet. Hij zal geen frisch glas water voor hen halen, geen drankje aanroeren, noch zich op andere manier nuttig maken. Da is een man onwaardig.

Een zóó opgevoede of eigenlijk niet opgevoede jonge man mag nu deugden bezitten – voor echtgenoot deugt hij niet. Als de wittebroodsweken voorbij zijn en de eerste geluksroes is verflauwd, dan wil de heer gemaal in zijn huis ‘op zijn gemak’ komen. Dat zijn vrouwtje hem dat tracht te geven, vindt hij vanzelfsprekend. Thuis was dat ook zoo. Al de kleine opmerkzaamheden, waarmede een man het hart eener vrouw zoo geheel inpakt, dat zij daarvoor groote gebreken vergeeft, vindt hij thuis onnoodig. Hij valt in al zijne gewoonten van het ouderlijk huis terug. Zijn egoïsme, dat een weinig was ingesluimerd, ontwaakt met nieuwe kracht. En het jonge vrouwtje, dat thuis met teederheid omringd was, gaat zich diep ongelukkig voelen als voor al hare liefdedienstjes, al haar kleine en groote attenties geen woord van waardeering schijnt te kunnen overschieten.

Is zij eens ziek, dan denkt hij er niet aan haar verlichting te verschaffen, maar voelt haar ziek-zijn als een beleediging van zijn persoon. En zoo ontstaan de mannen, die maar voor hun genoegen leven en geld uitgeven, zonder te vragen of vrouw en kinderen daardoor ook tekortkomen, mannen, voor wie het beste uit keuken en kelder wordt opgedragen en die aan niemand denken dan aan hun eigen Ik…. omdat ze dat nu eenmaal van jongs af gewoon zijn.

Daarom moet een moeder hen zóó opvoeden dat zij niet alleen knap en fatsoenlijk worden, maar ook beminnenswaard; – dat zij niet alleen liefde ontvangen willen, maar die ook geven; – dat ze niet alleen zullen zeggen hun vrouw lief te hebben, maar haar die liefde ook te toonen in allerlei kleinigheden; die warme koesterende liefde, waaraan iedere vrouw behoefte heeft als een bloem aan de zon.60cm Evo Badmeubelset 1 Kraangat Met Saniclass Black Diamond lJcTFK1

Zonder haar kan het huwelijk wel goed zijn, o ja, zelfs voorbeeldig, maar het zonnige geluk ontbreekt, dat toch het beste nog is in den grauwen levensdag. En alleen een moeder kan dat aan een kind leeren. Egoisten worden gekweekt, niet geboren.

De zonen moeten van jongsaf zich gewennen hunnen huisgenooten aangenaam te zijn en de offers, die hun gebracht worden, moeten zij hoog waardeeren; dan zullen zij innig met hunne familie medeleven.

Een zóó opgevoede zoon wordt later ook een lieve, zorgzame en – – gelukkige echtgenoot. Want de bewering dat gelukkig maken eigenlijk gelukkig zijn is, geldt niet alleen voor de vrouw, maar ook voor den man. En in zeker opzicht zelfs nog meer voor den man dan voor de vrouw. Want een vrouw weet het hoog te schatten, wanneer haar echtgenoot dit ‘gelukkkigmaken’ verstaat; – en zij is hem daarvoor zóó dankbaar, dat hun huwelijksgeluk daardoor alleen reeds verzekerd is.

En gelukkig willen wij toch allen zijn, in de korte spanne tijds, die wij hebben te leven!

J. v. W.

Exclusief Hout En Wit 105cm Tiger Grepen Impuls Deuren Onderkast PZliTwukXO

Reacties uitgeschakeld voor Over de slecht opgevoede Nederlandse man

Filed under Hoofdartikel

Tagged as , , ,

Zachtste De MatrassenVergelijk Zachtste De be gvI76yYbf
1 januari 2015 · 08:33

Nieuw jaar, wat zult ge mij brengen?

Het hoofdartikel in De Hollandsche Lelie van 2 januari 1901 is getiteld ‘Onbeschreven bladen’.

“En daar staan wij u allen weer aan den ingang van een nieuw jaar en door duizenden vrouwen- en meisjesharten ruischt de angstige, maar zeer natuurlijke vraag: ‘Nieuw jaar, wat zult ge mij brengen?’ Wij, die zoo haastig en gedachteloos voortleefden, als zou er nooit een einde komen aan ons wereldsch bestaan, het is ons nu als hoorden we een zachte stem ons waarschuwend toefluisteren: ‘Halt!’

Tegen Met Koop De Koopkeus Beste In Meubelen Tafel Prijs Lage sdrxBChQt

En die stem, wij verstaan haar; wij weten dat zij zeggen wil: ‘Hier is een mijlpaal op uw levensweg; zie nu terug en zie vooruit. Zie terug wie gij waart in de onherroepelijk voorbijgegane jaren en vraag u af wie gij zijn zult in het nieuwe jaar. Het ligt nog vóór u als een boek met onbeschreven bladen, driehonderd vijf en zestig in aantal, en bij een volgenden nieuwjaarsdag zullen die bladen getuigen van uwe goede en kwade daden – en even onherroepelijk als nu zal de engel van goed en kwaad dan uw boek afsluiten.

De nieuwjaarsdag onderscheidt zich in niets van de voorgaande of volgende dagen; hij is even donker, even koud, even kort, en de cynicus of onverschillige zal er niets bijzonders in willen zien; maar voor de vrouw, die naar zelfveredeling streeft, is hij een dag van beteekenis – een nieuw begin.

Men kan tegenwoordig de vrouwen en meisjes in twee rubrieken verdeelen: zij, die binnenshuis een taak hebben en zij, die buitenshuis een taak hebben, en terugdenkend aan het nu gesloten jaarboek weten zij wellicht daarin donkere bladen, die ze er gaarne zouden uitlichten. Gij, aan wie binnenshuis een plaats werd aangewezen, voelt uwe oogen vochtig worden in de stilheid van den nacht, als ge u herinnert die scherpe woorden, in drift tegen uw goed moedertje geuit, die toch in alles uw weg tracht te effenen, of als ge u herinnert die daad, – ge weet wel: die misleiding van uw vertrouwenden vader. Of ge hebt de stemming verstoord in huis door onvriendelijkheid jegens broers en zusters of brommigheid tegen de ‘kleinen’, en hebt al de huisgenooten een geheel jaar lang tegen u verbitterd…

Maar zie toch, in het nieuwe boek zijn de bladen nog blank, en de pen is in uwe eigen hand. De engel van het goede reikt het u over met een glimlach zóó weemoedig, dat al wat aan goeden wil in u is, opvlamt en uwe ziel vervult van heilige voornemens. Driehonderd vijf en zestig bladen, die ge beschrijven moogt – als ge ernstig streeft, de volgende altijd beter dan de vorige.

Hebt ge daarentegen buitenshuis uw werkkring en komt ge niet vooruit, voelt ge u achtergesteld bij anderen en is het laatste jaar vol tegenspoed geweest, wel, geef den moed niet op. In welke omstandigheden ook geplaatst, hoe ontevreden ook over uzelf en het leven – – bedenk dat nu de bladzijden weer wit voor u liggen….

Gord u allereerst met goeden moed, met hoop. Een kind bekrabbelt veel wit papier eer het schrijven kan; de kunstenaar bederft menig stuk doek, eer hij iets schildert, dat gezien mag worden. Maar ondervinding krijgend, leert men beter doen. Vergeet dus de teleurstellingen en ontmoedigingen. Gebrek aan moed en hoop is een keten aan onzen voet, onze bewegingen vertragend, terwijl daarentegen de blijde hoop alle ketenen breekt, vrij maakt en alle belemmeringen omtovert in vleugelen.

Zachtste De MatrassenVergelijk Zachtste De be gvI76yYbf

Het tweede wapen, waarmede gij u omgorden moet, is ijver, plezier in uw werk. Behoor niet tot de lieden, die telkens op de klok zien of de werktijd nog niet om is. Zulken hebben geen hart voor hun werk en ze komen nooit vooruit. Dan geven ze hunne patroons de schuld. ‘Er is geen promotie,’ klagen zij. Maar zijn zij voor de promotie voorbereid? Neen, zij zijn alleen voor eigen postje bekwaam, en een wél voorbereide neemt de open plaats in. Voorbereiding is Zachtste De MatrassenVergelijk Zachtste De be gvI76yYbfalles, zij opent de poorten van de kans, die op den levensweg overal nu en dan opengaan. Laat de nieuwjaarsdag u het sein geven tot verovering in uwe ledige uren van diploma’s, die uw voorspraak kunnen worden bij het opengaan der poorten van de kans en gij zult rijke vruchten oogsten van dien arbeid.

Een derde onmisbare eisch voor succes is in de maatschappelijke wereld: karakter. De eenige weg, die naar boven leidt, is de goede weg, zonder soliditeit baat u zelfs geen schitterend genie. Zoek daarom den grooten, onbekenden Geest, die het goede van u vraagt en gij zult u voortgeholpen voelen. Het zijn altijd de achting en sympathie van machtigen die beginners voorthelpen.

En de laatste raad is ook toepasselijk op het meisje, dat binnenshuis hare levenstaak te vervullen heeft. Laat zij toch vooral niet denken: ‘Och, ik ben nu eenmaal zoo; er is niets aan te veranderen.’ Als zij ernstig den goeden weg zoekt, voelt zij door onzichtbare hand er zich henenvoeren.

Een welbekend redenaar gaf in dien geest de volgende gelijkenis: Eens groeide er een wilde rozenstruik in een greppel, en er kwam een gaardenier met zijne spade en groef de wilde roos uit. En de wilde roos dacht: ‘Wat doet hij nu? Ziet hij dan niet dat ik waardeloos ben?’ Maar de gaardenier nam den struik mee naar zijne gaarde en plantte hem tusschen zijne andere rozen. ‘Hoe dwaas toch,’ dacht de wilde roos, ‘om  mij tusschen die prachtige rozen te plaatsen!’ Maar de gaardenier kwam op zekeren dag met een scherpgeslepen oculeermes, en entte de wilde roos met een echten rozentak. En toen de zomer kwam bloeiden liefelijke rozen uit zijne takken. En de gaardenier zeide: ‘Niet uit eigen kracht is uwe schoonheid gesproten, maar uit de kracht die ik u gaf.’ Als gij die kracht zoekt, gij meisjes en jonge vrouwen, die gevoelt te falen, binnen-  of buitenshuis, zult gij een waardig en goed leven leiden en alle harten winnen, en gij zult uwe omgeving ten zegen zijn.

Zie, de bladen liggen nog onbeschreven en de pen is in uwe eigene hand.”

KopenBeslist Schakelaars Sh5 nl Ruim Smartwares Rbu A CthQrdsxB

Reacties uitgeschakeld voor Nieuw jaar, wat zult ge mij brengen?

Filed under Hoofdartikel

Tagged as ,

10 augustus 2014 · 21:47

De overwinning is behaald!

Het hoofdartikel van redactrice Johanna van Woude in De Hollandsche Lelie van 7 februari 1900 heeft als titel ‘De moderne vrouw’ en begint als volgt: “Neen, schrik niet van dien titel….. De tijd is gelukkig voorbij, toen de moderne vrouw een wanklank scheen in de onderworpen vrouwenwereld . De moderne vrouw is geen duivelin, zooals men eerst meende, evenmin een zottin, zooals anderen zeiden, noch een halve man, zooals men beweerde dat zij moest zijn, al trad wel hier of daar eens een enkele wat onvrouwelijk of dwaas of al te heftig op.

De moderne vrouw is een hoogst achtenswaardig wezen gebleken, dat, een vergeten rups gelijk, zich loswikkelend uit het rag van conventie, opsteeg als een schoone vlinder, hoog in het wijde luchtruim; en de moderne man kan zich niet meer over haar vroolijk maken, noch haar in couranten en tijdschriften ten toon stellen, zonder zijn eigen inferioriteit te verraden en zijn ten-achter-blijven bij zijn tijd.”

Verderop in het artikel schrijft zij: “De Hollandsche vrouw heeft een kennelijk gevoel van eigenwaarde, en de tijden zijn voorbij toen zij maar een man het jawoord gaf om ‘onder dak’ te zullen zijn bij het overlijden harer ouders. Wie heeft ze niet gekend, de arme teervoelende meisjes uit groote gezinnen, die al hare illusies offerend ter wille van vaders zorgen, hare hand reikten aan een bekenden losbol, die nu eindelijk maar trouwen zou, of aan drinkers en halve idioten uit het zich boven de vrouw voelende mannengeslacht! […]

Neen, te huwen om ‘onder dak’ te zijn, is voor de hedendaagsche vrouw onnoodig; dat was het noodlot der onbemiddelde vrouw van voor vijf en twintig jaren. Als de schooltijd was afgeloopen wachten op een man. Geen of weinig bezigheid, voor het venster zitten en in het spionnetje gluren, een doelloos handwerkje, veel uitgaan; maar geen levensdoel, geen prikkel om met lust uit bed te springen voor den komenden dag, geen reden om bij het slapen gaan te verlangen naar den komenden morgen. Geen fier bewustzijn van zich nuttig weten, maar, als de man niet kwam, in heerengezelschap gekkelijk opgewonden zich aanstellend, dan een spot voor jongeren en een doktersmelkkoetje, om het leven te eindigen in gezelschap van kanarievogels en poesen. […]

En nu zien wij ze gaan door de straten der steden en over de wegen der dorpen met rustigen tred en geheven hoofde, de moderne vrouwen. […] En ze gaan in grote drommen, de werkende en hervormende vrouwen, met gelukkigen glimlach en rijk gevoel van voldaanheid over het leven en zichzelf. Haar ingeschapen teederheid siert haar als doktores en ziekenverpleegster aan de bedden der kranken; – in verre landen zien wij hare scherpzinnigheid haar als rechtsgeleerde te stade komen. Wij zien hen optreden als leeraressen, ook aan Universiteiten, als bijenkweeksters en als hoofden van boerderijen; – zij jagen de machines in de telegraafkantoren en hunne stemmen roepen door de telefoonbuizen; – hunne teere vingers tikken op de schrijfmachines en voeren de stenografische pen; zij zijn achter de toonbanken en in de journalistiek; in de orchesten der concertzalen en in de rijen der componisten; in photografie, schilder- en beeldhouwkunst, zoowel als in letterkunde als op het tooneel. En toch zijn er nog altijd vrouwen in overvloed die potje koken en vloeren aanvegen, of waardig hare mooie plaats als huismoeder innemen, en het hart van de ‘moderne vrouw’ is niet kouder dan het hart van de kokende en vegende vrouw of der huismoeder. Waar is het woord ’emancipatie’ gebleven, dat men spottend uitsprak? … Alweer in onbruik geraakt. Men spreekt nu nog alleen met zeker ontzag over ‘de moderne vrouw’.

Met Dimmer nl Kopen Bij Foscarini Light11 Rituals Tavolo 8wv0NOmn

Een vrouwenhart blijft een vrouwenhart voor het fornuis of achter den lessenaar, in de dokterskoets of gebogen over een te mazen kous. Geen wijze van broodverdienen zal ooit hare vrouwelijkheid benadeelen, of hare eigenaardige bekoorlijkheid schaden; en in alle omstandigheden kan zij kinderen aan haar warm hart drukken en tranen storten over den dwalenden man.”

Van Woude eindigt bepaald juichend: “Gij, moderne vrouwen, gij wegbaansters voor duizenden uwer jongere zusters, wij danken u voor uw moed en rustige volharding, en denkende aan den strijd door u gestreden, wordt ons oog vochtig, als wij u rustig zien gaan door den menschenwereld. Maar de overwinning is behaald!”

 

Reacties uitgeschakeld voor De overwinning is behaald!

Filed under Hoofdartikel

Tagged as , , Zachtste De MatrassenVergelijk Zachtste De be gvI76yYbf, , Beste Kamer Chill In 2017 Van Zitzakken 8 Afbeeldingen uTXZwOPki,

Zachtste De MatrassenVergelijk Zachtste De be gvI76yYbf
11 juli 2014 · 19:05

Een Waarschuwing

Van 1902  tot 1915 is jonkvrouw Anna de Savornin Lohman hoofdredactrice van De Hollandsche Lelie. Zij transformeert het voorheen nogal zoete tijdschrift voor jonge meisjes tot een opinieblad voor volwassenen. Daarbij steekt ze haar eigen mening niet onder stoelen of banken; ze zet met name de correspondentierubriek en haar hoofdartikelen in om de publieke opinie te beïnvloeden.

In het hoofdartikel van 16 maart 1904 gaat ze bijzonder fel tekeer tegen moeders die hun kinderen achterlaten bij dienstboden. Dit naar aanleiding van een bericht in de krant over een zoontje van prins Heinrich in Kiel, dat bij het spelen met een stoel is omgevallen en daarbij een hersenschudding heeft opgelopen. Zijn ouders zijn daarom teruggeroepen uit Berlijn.

De Savornin Lohman is van mening dat de moeder van het prinsje door haar vorstelijke positie genoodzaakt is haar kinderen van tijd tot tijd achter te laten. “Zij kan het niet helpen, dat zij hen moet Zachtste De MatrassenVergelijk Zachtste De be gvI76yYbfoverlaten aan andere zorg dan hare eigene. En daarom is zulk een moeder alleen te beklagen, van ganscher harte.”

“Maar wat te zeggen van de wezens die het niet3dWestwing Een Wandzaken Voor Muur Trendstukken In QrdeoCxBW behoeven te doen, die 3, 4, soms meer kleine kinderen hebben, en die men, dag aan dag, op straat, uit dineeren-gaande, en ‘s avonds in concerten, comedies, enz., enz. kan zien? Terwijl ondertusschen haar eigen kleine kinderen onbeschermd zijn overgelaten aan geheel vreemde, onbetrouwbare, gehuurde hulp, van dienstboden en kinderjuffen, die, ook in het meest gunstigste geval, toch niet die liefde en zorg kunnen hebben voor vreemde kinderen, die een ware moeder voelt voor haar eigene?

Ik ken er zoo! […]

Zachtste De MatrassenVergelijk Zachtste De be gvI76yYbf

Wat te zeggen van de moeder, die, omdat ze een  ‘talent’ bezit van den zooveelsten rang, den godganschelijken dag dat talent ‘ontwikkelt’, met gejank bij, en gezaag op de piano, met geklodder op een stuk doek, of gepennelik op een stuk papier, en alle concerten, schilderijen-tentoonstellingen, en damesleesmusea afdraaft, om dit talent gelegenheid te geven zich aan ‘kunstgenot’ te verkwikken, terwijl ondertusschen de kleine kinderen thuis… (zie hierbooven…)

Ik ken er zoo.

Ik geneer mij niet te zeggen, dat ik zulken moeders, en  den kinderen zelf, toewensch, dat ze hun kinderen door den dood verliezen. Want, voor die egoiste moeders is dat de gemakkelijkste oplossing; en voor de kinderen-zelf is dat het gelukkigste. Immers, van hoeveel verkeerde voeding, verkeerde straffen, verkeerde opvoedingsmethoden, gemakshalve, door de met de minste moeite gediende dienstboden, zijn zulke kinderen niet stelselmatig het slachtoffer.”

Zo foetert ze nog even door, zie voor de hele tekst de volgende afbeeldingen. Het verhaal eindigt met: “En die waarschuwing is hier ernstig genoeg. Die ‘lichte ongesteldheid’ [van het prinsje] is geëindigd in… sterven ….”

Hoofdartikel ‘Een Waarschuwing’, 16 maart 1904, p. 1

Hoofdartikel ‘Een Waarschuwing’, 16 maart 1904, p. 2

EclisseLampen24 Tafellamp Design Design nl Rode Rode bygv6Yf7